Przygotowywanie map geodezyjnych

sporządzanie mapy

Zajmujemy się przygotowywaniem map geodezyjnych.

Sporządzamy:

  • mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych to opracowania kartograficzne, niezbędne przy projektowaniu obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządzane są w oparciu o mapę zasadniczą. Mapy do celów projektowych powinny uwzględniać takie elementy jak: budynki, granice działek, przyłącza i sieci, elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, słupy, użytki gruntowe, zieleń oraz linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu.

  • mapy do celów prawno-sądowych

Mapy sądowe są wykorzystywane między innymi przy podziale nieruchomości, zakładaniu księgi wieczystej, sądowym zniesieniu współwłasności.

  • mapy powykonawcze

Mapy powykonawcze są niezbędnym dokumentem w procesie zakończenia budowy. Są one sporządzane w celu zarejestrowania zmian, jakie zaistniały od momentu rozpoczęcia do zakończenia inwestycji oraz ich zgodności z prawem budowlanym.

Ponadto opracowujemy mapy dla wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dla aktualizacji użytków, w celu zalesienia gruntów oraz dla ustalenia służebności przesyłu.