Podział geodezyjny nieruchomości

niwelator na działce

Zajmujemy się podziałem geodezyjnym nieruchomości różnego typu – leśnych, rolnych, inwestycyjnych lub zamkniętych. Zapewniamy kompleksowe usługi, obejmujące także sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania niezbędnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonujemy także podział budynków na lokale.

 

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości gruntowej polega na wydzieleniu jej części w celu przeniesienia własności nowo powstałej nieruchomości przez dotychczasowego jej właściciela na rzecz nabywcy.

Procedura obejmuje następujące etapy:

  • opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  • ocenę zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • sporządzenie protokołu z czynności przyjęcia granic
  • sporządzenie projektu podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki
  • wydanie ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości
  • wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie
  • klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków
  • uzyskanie wyrysu z ewidencji gruntów celem dokonania wpisu w księdze wieczystej bądź podpisania aktu notarialnego